X
Sluiten
 •  Groepenkast specialist
 •  Vakkundig advies
 •  Eigen assemblage werkplaats
 •  Snelle levering
 •  Gratis verzending boven €200,-

Waarom MDH?

 • Groepenkast specialist
 • Vakkundig advies
 • Eigen assemblage werkplaats
 • Snelle levering 
 • Gratis verzending boven €200,-
 • Weborder Afhaalpunt

Heeft u een maatwerk groepenkast uit onze eigen assemblage werkplaats nodig?

Stel hier uw groepenkast samen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MDH Trading B.V. / MDH-Elektroshop.nl

 

 • Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 • Artikel 3. Prijzen en betalingen
 • Artikel 4. Levering
 • Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Artikel 7. Aansprakelijkheid en reclames
 • Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 • Artikel 9. Persoonsgegevens
 • Artikel 10. Overmacht
 • Artikel 11. Diversen
 • Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Artikel 13. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
 • Artikel 14. Wijzigingen

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MDH-Elektroshop.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door MDH-Elektroshop.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MDH-Elektroshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MDH-Elektroshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van MDH-Elektroshop.nl zijn vrijblijvend en MDH-Elektroshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MDH-Elektroshop.nl.

MDH-Elektroshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MDH-Elektroshop.nl dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

MDH-Elektroshop.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

iDeal is de veiligste, snelste en makkelijkste manier van betalen.

Heeft u internetbankieren? dan kunt u gewoon via iDeal betalen. U komt dit vanzelf tegen na het invullen van het afleveradres. U hoeft zicht hier niet voor aan te melden. IDeal is ook de snelste maniet van betalen (Uw bestelling wordt direct verwerkt. Bij een normale overboeking via de bank duurt dit proces 1 dag langer. Wilt u meer uitleg over ideal? kijk op http://www.ideal.nl/consument/demo/index.html

Afhalen: U kunt pinnen of contant betalen bij het ophaaladres in Langenboom. (momenteel enkel in overleg i.v.m. corona) 

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MDH-Elektroshop.nl

Artikel 4. Levering
MDH-Elektroshop.nl zal normaal binnen 2 tot 7 werkdagen leveren. Indien het gaat om een heel apart artikel zal dit iets langer kunnen duren met een maximum van 30 dagen, maar in dit geval nemen wij wel vooraf contact met uw op of u vindt voor het product op de factuur een N (dit wil zeggen Nalevering). U kunt natuurlijk altijd vooraf contact met ons opnemen of alles op voorraad is ja of nee. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

De door MDH-Elektroshop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

MDH-Elektroshop.nl is gerechtigd te afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door MDH-Elektroshop.nl gedragen.

Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen.

U dient dan binnen 3 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen.

Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending.

Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door MDH-Elektroshop.nl niet retour genomen.

Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal MDH-Elektroshop.nl deze betaling binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.

Artikel 4.1 Bezorging

De bezorging van de bestelling tot aan 30 kilogram geschied door GLS. Voor pakketten vanaf 30 kilogram tot aan 250 kilogram zal worden afgeleverd door een speciale pakketdienst. Bestellingen vanaf 250 kilogram moeten ten allen tijde worden afgehaald op het bezoekadres.

Naast het bezorgen van bestellingen kunt u ook kiezen om de bestelling gratis af te halen op het bezoekadres. Hiervoor dient wel eerst contact te worden opgenomen met MDH-Elektroshop.nl.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan MDH-Elektroshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MDH-Elektroshop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. MDH-Elektroshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en reclames
AANSPRAKELIJKHEID

GARANTIE/RECLAME

7a. Reclame dient uitsluitend schriftelijk te geschieden onder opgave van reden binnen 10 dagen na levering, tenzij de koper de tekortkomingen redelijkerwijs niet binnen de termijn heeft kunnen ontdekken.

7b. In geval van reclame zijn wij slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de geleverde zaken mits de tekortkomingen geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen. Vervangende zaken worden ons eigendom.

7c. Indien de producten niet worden gebruikt overeenkomstig de voorschriften, overheidsvoorschriften daaronder begrepen, of anders dan waartoe zij zijn bestemd, dan vervalt elke door ons gegeven garantie.

VRIJWAARDING

7d. Koper vrijwaard ons voor alle aanspraken van derde op vergoeding van schade, uit hoofde dan ook en hoe ook genaamd. Ziet te dezer zaken jegens ons af van regres.

Wij geven GEEN garantie op lampen / lichtbronnen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MDH-Elektroshop.nl, dan wel tussen MDH-Elektroshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MDH-Elektroshop.nl, is MDH-Elektroshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door MDH-Elektroshop.nl.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens
MDH-Elektroshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in de webshop worden ingevuld.

MDH-Elektroshop.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MDH-Elektroshop.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MDH-Elektroshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MDH-Elektroshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan MDH-Elektroshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is MDH-Elektroshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MDH-Elektroshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door MDH-Elektroshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat eCommerce Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MDH-Elektroshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechts voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MDH- Elektroshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

MDH-Elektroshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land
Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlandse keurmerk zijn voorzien. De door ons aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de afnemer.

Artikel 14. Wijzigingen
Indien wenselijk en / of door ons noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voor voorwaarden over te gaan.

Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of- te onzer keuze- tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de koper in rekening werd gebracht. Elke vordering tot vergoeding van bedrijfschade of andere indirecte schade is uitgesloten. Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, die deze derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen ons, en koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die uit rechtsvordering van derden voor ons kunnen ontstaan. Indien wij door of tengevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinder worden in nakoming van de overeenkomst, kan onzerzijds van verdere levering worden afgezien zonder dat wij tot enige vergoeding van schade, zowel directe als indirecte, gehouden zijn. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk brand, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in ons bedrijf of van onze leveranciers begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming van onze verbintenissen jegens koper. De voldoening aan onze verplichtingen uit garantie, zoals omschreven in artikel 7a, 7b en 7c geldt als enige een algehele schade vergoeding. Elke andere vordering van schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er spraken is van grove schuld of opzet aan onze zijde: opzet of grove schuld van ondergeschikten en/ of hulppersonen door ons ingeschakeld, daaronder niet inbegrepen.